HÀNH HƯƠNG

TOUR DU LỊCH ẤN ĐỘ 6N5Đ: LÂM TỲ NI, BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, VƯỜN LỘC UYỂN, CÂU THI NA

Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na- vùng đất dành cho những người thiện lành. Nơi gieo mầm những tâm hồn và hướng tới sự lương thiện, bác ái. 

  • 6N 5Đ
  • 32.500.000 VNĐ
  • 27.12.2019

HÀNH HƯƠNG

HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT ẤN ĐỘ " LÂM TỲ NI, BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, VƯỜN LỘC UYỂN, CÂU THI NA"

Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na- vùng đất dành cho những người thiện lành. Nơi gieo mầm những tâm hồn và hướng tới sự lương thiện, bác ái. 

  • 8N 7Đ
  • 38.000.000 VNĐ
  • 24.11.2019